JOIN OUR MAILING LIST


1. Die skool begin om 7:30. Laatkommers sal nie geduld word nie.

2. Leerlinge word nie toegelaat om die skoolterrein te verlaat tensy \'n toestemmingsbrief van die ouers ontvang is nie en sonder dat die Hoof toestemming daartoe verleen het nie.

3. Geen leerling mag die skool verlaat saam met enige iemand anders as die ouer nie, behalwe as die ouer nie, behalwe as die ouer skriftelik toestemming verleen aan iemand anders om die leerling saam te neem.

4. Geen leerling mag op sy/haar fiets op die skoolterrein ry nie. Fietse moet te alle tye gestoot word.

5. Die afdakke, Skoolsaal, vierkant, Administratiewe kantore, fietsloods, motorafdakke en paviljoene is verbode speelterrein vir alle leerlinge.

6. Na skoolure en gedurende naweke en vakansies sal geen persoon toegelaat word op die terrein nie, behalwe in die teenwoordigheid vna \'n onderwyser/es.

7. Leerlinge mag nie op die stoepe speel of hardloop nie.

8. Die kou van kougom is verbode.

9. Geen speelgoed, diere, dra-radios, mp3\'s, of oorfone sal by die die skool toegelaat word nie.

10. Balspele mag slegs op die speelterrein onder toesig gespeel word.

11. Skreeuery en spelery in die toilette / klaskamers / skoolsaal is verbode.

12. Krane moet te alle tye behoorlik toegedraai word.

13. Geen leerling word in die Personeelkamer, Admin. blok, klaskamers en Skoolsaal toegelaat sonder die toesig van \'n onderwyser/es nie.

14. Leerlinge moet op die speelterrein speel soos aangedui deur die Hoof of sy verteenwoordiger.

15. Leerlinge mag nie mekaar stamp nie en mag nie in enige vorm van bakleiery betrokke raak nie.

16. Geen kind mag op enige apparaat by die skool klim tensy hy/sy onder behorrlike toesig van \'n Onderwyser/es nie.

17. Klaswisseling word as deel van die volgende periode beskou. Leerlinge moet op ordelike, netjiese en stil wyse van klas verwissel.

18. SKOOLTASSE:

a. Tasse moet groot genoeg wees om alle boeke te hou. Moet \'n handsvatsel hê en van stewige materiaal gemaak wees om die nodige beskerming aan handboeke en skrifte te bied.

b. Geen skouersakke word toegelaat nie.

c. Slegs die leerling se naam en van mag in netjiese blokletters op die tas aangebring word. Geen "graffiti" is toelaatbaar nie.

19. Leerlinge moet amptelike skooldrag dra.

20. Leerlinge mag nie artikels neem (steel) wat nie aan hulle behoort nie.

21. Leerlinge mag geen artikels by die skool ruil vir iets anders nie.

22. Lelike-, vuil-, vulgêre- of vloektaal mag nie gebruik word nie.

23. Geen leerling mag enige pornografiese literatuur of -artikels skool toe bring nie. Enige pornografiese artikels sal aan die K.B.E. oorhandig word.

24. Enige vorm van wapens / speelgoed wat beserings kan veroorsaak is op die Skoolterrein of in die klaskamers, die Skoolsaal, verbode.

25. Leerlinge moet onderwysers gehoorsaam en geen onredelike terugpratery sal geduld word nie.

26. Geen dwelmmiddels / sigarette / alkoholiese drank sal by die skool toegelaat word nie. \'n Oortreding van hierdie reël sal onverwyld onder die aandag van die K.B.E. gebring word.

27. Huiswerk moet te alle tyde gedoen word.

28. Handboeke, skrifte en skryfbehoeftes wat nodig is vir die dag se werk, moet by die skool wees.

29. Handboeke en skrifte moet te alle tye netjies gehou en opgepas word.

30. Vir gebruik van selfone, sien die selfoonbeleid.

31. Enige vorm van vandalisme word beskou as \'n baie ernstige oortreding.

32. SELFOONBELEID:

- Geen selfoon word in die klasse toegelaat nie.

- Mag selfoon saambring vir dringende, noodsaaklike gevalle na skool.

- Indien die selfoon sou wegraak, dra die skool nie verantwoordelikheid daarvoor nie. Selfone word op eie risiko gebring.

- 'n Leerder wat wel die foon in skooltyd gebruik, sal soos volg gestraf word:

* Onderwyser neem foon en plaas in koevert, bêre in kluis tot einde van die dag.

* Leerder wat 'n tweede keer oortree: die selfoon word in die kluis gebêre todat ouers die foon kom uitteken.

* Leerder wat 'n derde keer oortree: die selfoon word gekonfiskeer tot die einde van die kwartaal.

LET ASSEBLIEF OP DIE VOLGENDE'n Leerling kan onderwerp word aan strafmaatreëls (wat deur 'n tribunaal bepaal kan word) en / of tydelik of permanent geskors word uit \'n klas of die skool as hy/sy, hom/haar nie neerlê by die skoolreëls nie.

 

Back Back to top